Taming This Tyke's Voice Since 2007

Early Fall (Tula – a Pilipino poem)

~

Nalalanta ang mga halaman

Plants are wilting.

Nalalagas ang mga dahon

Leaves

At bulaklak.

and flowers descending

Natitigang ang lupa

The grounds are drying

Sabay ng pagtulog ng mga batis, ilog at lawa

As the springs, and rivers, and lakes fall asleep

Sa pagsapit ng taglamig.

With the coming of winter.

Sa kanilang pagkaidlip,

On their sleep,

Ang mga puno

The trees

Ay nadarapa

Take a bow

At babalik kung saan sila nagsimula ~

Returning where they came  ~

Sa lupa.

To the grounds.

At doon ay hihimplay

And ’tis there that they would sleep

Mag-aabang sa muling pag-agos

To await again for the ebb

Ng Buhay.

Of life.

.

Sa kanyang pangungulila,

On his longing,

Sya ay tahimik na maghihintay.

He will await in silence.

Tulad ko rin,

Like me,

Patuloy na umaasa

Continually hoping

Na muli kang babalik

For your return

Upang sa akin ay muling ialay

To give me back

Ang pag-ibig mo

Your love

Na nagbigay

That gave

Sa akin ng buhay.

Me life.

.

Sa unang pagpatak

On the first drop

Ng ulan

Of rain

Sa pagsapit ng tagsibol,

At springtime,

Muling babangon

The trees

Ang mga puno.

Will rise again.

.

Pipintig nang muli

My heart

Ang aking puso.

Would start to beat again.

Sa iyong pag-babalik,

In your return,

Ako ay mabubuhay ng muli ~

You will breath me life anew ~

.

Uusbong ang mga dahon,

The leaves would sprout,

Mula sa mga lanta na sanga ng puno,

From the wilted twigs of the trees

Ang aking pagmamahal

My love

Tulad din ng mga bulaklak

Like the flowers

Ay mamumukadkad.

Will bloom

At Iibig nang muli

And my heart

Ang aking puso.

Will love again.

~

3 responses

 1. this is lovely poem jeques. mabuhay ang tulang Tagalog. such a passionate write and in every way evocative.

  keep writing.

  PM000000100000001131 10, 2007 at 12:00 pm12

 2. Ikaw po ba nagsulat nito? It’s really nice and I’d like to use this as my favorite poem for my assigment in Filipino.

  AM00000090000002730 10, 2007 at 12:00 am06

  • Wedz Domingo,

   This is one of my poems I wrote in english and translated to Pilipino. I really like to write poems in Pilipino but I expressed poetry better in English. I wish I have the time to translate all my poems. I am glad you like it. I regularly post written poems in english. You can subscribe in this site by clicking the subscription button at the right-top corner of the home page to get an update.

   I wish you well.

   ~ Jeques

   PM00000050000000230 10, 2007 at 12:00 pm06

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s